یکتافلز yektafelez

لیست قیمت لوله مبلی

نام دیگر لوله مبلی، لوله سبک می باشد، لوله مبلی از ورق سرد که توسط نورد سرد تولید شده است ایجاد می گردد. این نوع لوله به دلیل سبک وزن بودن و همچنین مقاومت بالا در صنعت خودرو سازی، هوایی، ساختمان و مبلمان کاربرد دارد. بطور کلی دو نوع لوله سبک وجود دارند که بدون درز و دیگری دارای یک درز جوش ممتد در طـــول خود می باشد. کاربرد این دو لوله با یکدیگـــر فرق دارد. لولــه های بدون درز معمولاً ســـبک وزن تر بوده و دیواره های نازک تری دارند. لوله های درزدار سنگین تر بوده و خشــــک ترند. آنها ثبات بهتری دارند و معمولاً صاف تر و محکم تر می باشند. ضخامت این لوله ها از 0.4 میلیمتر تا 1.5 میلیمتر می باشد.

#نام کالاضخامتقطروزن شاخه (kg)انبارقیمت
0مبلی 6 متری0.7101.02کارخانه ساوه0
1مبلی 6 متری0.7131.32کارخانه ساوه0
2مبلی 6 متری0.7161.63کارخانه ساوه0
3مبلی 6 متری0.7181.83کارخانه ساوه0
4مبلی 6 متری0.7202.04کارخانه ساوه0
5مبلی 6 متری0.7222.24کارخانه ساوه0
6مبلی 6 متری0.7252.55کارخانه ساوه0
7مبلی 6 متری0.7424.29کارخانه ساوه0
8مبلی 6 متری0.7454.59کارخانه ساوه0
9مبلی 6 متری0.8101.16کارخانه ساوه0
10مبلی 6 متری0.8131.51کارخانه ساوه0
11مبلی 6 متری0.8161.86کارخانه ساوه0
12مبلی 6 متری0.8182.1کارخانه ساوه0
13مبلی 6 متری0.8202.33کارخانه ساوه0
14مبلی 6 متری0.8222.56کارخانه ساوه0
15مبلی 6 متری0.8252.92کارخانه ساوه0
16مبلی 6 متری0.8283.27کارخانه ساوه0
17مبلی 6 متری0.8354.08کارخانه ساوه0
18مبلی 6 متری0.8424.9کارخانه ساوه0
19مبلی 6 متری0.8455.25کارخانه ساوه0
20مبلی 6 متری0.8485.6کارخانه ساوه0
21مبلی 6 متری0.8505.84کارخانه ساوه0
22مبلی 6 متری0.8607کارخانه ساوه0
23مبلی 6 متری0.9101.31کارخانه ساوه0
24مبلی 6 متری0.9131.7کارخانه ساوه0
25مبلی 6 متری0.9151.97کارخانه ساوه0
26مبلی 6 متری0.9162.1کارخانه ساوه0
27مبلی 6 متری0.9182.36کارخانه ساوه0
28مبلی 6 متری0.9202.62کارخانه ساوه0
29مبلی 6 متری0.9222.89کارخانه ساوه0
30مبلی 6 متری0.9253.28کارخانه ساوه0
31مبلی 6 متری0.9283.67کارخانه ساوه0
32مبلی 6 متری0.9354.59کارخانه ساوه0
33مبلی 6 متری0.9425.51کارخانه ساوه0
34مبلی 6 متری0.9455.91کارخانه ساوه0
35مبلی 6 متری0.9486.3کارخانه ساوه0
36مبلی 6 متری0.9506.57کارخانه ساوه0
37مبلی 6 متری0.9607.88کارخانه ساوه0
38مبلی 6 متری0.9709.19کارخانه ساوه0
39مبلی 6 متری0.9769.98کارخانه ساوه0
40مبلی 6 متری1101.46کارخانه ساوه0
41مبلی 6 متری1121.75کارخانه ساوه0
42مبلی 6 متری1131.89کارخانه ساوه0
43مبلی 6 متری1142.04کارخانه ساوه0
44مبلی 6 متری1152.19کارخانه ساوه0
45مبلی 6 متری1162.33کارخانه ساوه0
46مبلی 6 متری1182.62کارخانه ساوه0
47مبلی 6 متری1202.92کارخانه ساوه0
48مبلی 6 متری1223.21کارخانه ساوه0
49مبلی 6 متری1253.65کارخانه ساوه0
50مبلی 6 متری1284.08کارخانه ساوه0
51مبلی 6 متری1355.11کارخانه ساوه0
52مبلی 6 متری1426.13کارخانه ساوه0
53مبلی 6 متری1456.57کارخانه ساوه0
54مبلی 6 متری1487کارخانه ساوه0
55مبلی 6 متری1507.3کارخانه ساوه0
56مبلی 6 متری1608.76کارخانه ساوه0
57مبلی 6 متری17010.22کارخانه ساوه0
58مبلی 6 متری17611.09کارخانه ساوه0
59مبلی 6 متری1.25101.82کارخانه ساوه0
60مبلی 6 متری1.25122.19کارخانه ساوه0
61مبلی 6 متری1.25132.37کارخانه ساوه0
62مبلی 6 متری1.25142.55کارخانه ساوه0
63مبلی 6 متری1.25152.73کارخانه ساوه0
64مبلی 6 متری1.25162.92کارخانه ساوه0
65مبلی 6 متری1.2517.23.13کارخانه ساوه0
66مبلی 6 متری1.25183.28کارخانه ساوه0
67مبلی 6 متری1.25203.65کارخانه ساوه0
68مبلی 6 متری1.25224.01کارخانه ساوه0
69مبلی 6 متری1.25254.56کارخانه ساوه0
70مبلی 6 متری1.25285.11کارخانه ساوه0
71مبلی 6 متری1.25356.38کارخانه ساوه0
72مبلی 6 متری1.25427.66کارخانه ساوه0
73مبلی 6 متری1.25458.21کارخانه ساوه0
74مبلی 6 متری1.25488.76کارخانه ساوه0
75مبلی 6 متری1.25509.12کارخانه ساوه0
76مبلی 6 متری1.256010.95کارخانه ساوه0
77مبلی 6 متری1.257012.77کارخانه ساوه0
78مبلی 6 متری1.5102.19کارخانه ساوه0
79مبلی 6 متری1.5122.62کارخانه ساوه0
80مبلی 6 متری1.5132.84کارخانه ساوه0
81مبلی 6 متری1.5143.06کارخانه ساوه0
82مبلی 6 متری1.5153.28کارخانه ساوه0
83مبلی 6 متری1.5163.5کارخانه ساوه0
84مبلی 6 متری1.517.23.76کارخانه ساوه0
85مبلی 6 متری1.5183.94کارخانه ساوه0
86مبلی 6 متری1.5204.38کارخانه ساوه0
87مبلی 6 متری1.5224.81کارخانه ساوه0
88مبلی 6 متری1.5255.47کارخانه ساوه0
89مبلی 6 متری1.5286.13کارخانه ساوه0
90مبلی 6 متری1.5357.66کارخانه ساوه0
91مبلی 6 متری1.5429.19کارخانه ساوه0
92مبلی 6 متری1.5459.85کارخانه ساوه0
93مبلی 6 متری1.54810.51کارخانه ساوه0
94مبلی 6 متری1.55010.95کارخانه ساوه0
95مبلی 6 متری1.56013.14کارخانه ساوه0
96مبلی 6 متری1.57015.33کارخانه ساوه0
97مبلی 6 متری1.57616.64کارخانه ساوه0
98مبلی 6 متری1.58017.52کارخانه ساوه0
99مبلی 6 متری1.59019.71کارخانه ساوه0
100مبلی 6 متری1.8143.67کارخانه ساوه0
101مبلی 6 متری1.8164.2کارخانه ساوه0
102مبلی 6 متری1.817.24.52کارخانه ساوه0
103مبلی 6 متری1.8184.73کارخانه ساوه0
104مبلی 6 متری1.8205.25کارخانه ساوه0
105مبلی 6 متری1.8225.78کارخانه ساوه0
106مبلی 6 متری1.8256.57کارخانه ساوه0
107مبلی 6 متری1.84511.83کارخانه ساوه0
108مبلی 6 متری1.84812.61کارخانه ساوه0
109مبلی 6 متری1.85013.14کارخانه ساوه0
110مبلی 6 متری1.86015.77کارخانه ساوه0
111مبلی 6 متری1.87619.97کارخانه ساوه0
112مبلی 6 متری2123.5کارخانه ساوه0
113مبلی 6 متری2133.79کارخانه ساوه0
114مبلی 6 متری2144.08کارخانه ساوه0
115مبلی 6 متری2154.38کارخانه ساوه0
116مبلی 6 متری2164.67کارخانه ساوه0
117مبلی 6 متری217.25.02کارخانه ساوه0
118مبلی 6 متری2185.25کارخانه ساوه0
119مبلی 6 متری2205.84کارخانه ساوه0
120مبلی 6 متری2226.42کارخانه ساوه0
121مبلی 6 متری2257.3کارخانه ساوه0
122مبلی 6 متری2288.17کارخانه ساوه0
123مبلی 6 متری2308.76کارخانه ساوه0
124مبلی 6 متری23510.22کارخانه ساوه0
125مبلی 6 متری24212.26کارخانه ساوه0
126مبلی 6 متری24513.14کارخانه ساوه0
127مبلی 6 متری24814.02کارخانه ساوه0
128مبلی 6 متری25014.6کارخانه ساوه0
129مبلی 6 متری26017.52کارخانه ساوه0
130مبلی 6 متری27020.44کارخانه ساوه0
131مبلی 6 متری27622.19کارخانه ساوه0
132مبلی 6 متری2.5259.12کارخانه ساوه0
133مبلی 6 متری240*20-کارخانه ساوه0

پاسداران شمالی، پایین تر از چهارراه فرمانیه، کوچه نارنجستان چهارم، برج آرتمیس، طبقه ۱۰، واحد ۳