لیست قیمت لوله مبلی

نام دیگر لوله مبلی، لوله سبک می باشد، لوله مبلی از ورق سرد که توسط نورد سرد تولید شده است ایجاد می گردد. این نوع لوله به دلیل سبک وزن بودن و همچنین مقاومت بالا در صنعت خودرو سازی، هوایی، ساختمان و مبلمان کاربرد دارد. بطور کلی دو نوع لوله سبک وجود دارند که بدون درز و دیگری دارای یک درز جوش ممتد در طـــول خود می باشد. کاربرد این دو لوله با یکدیگـــر فرق دارد. لولــه های بدون درز معمولاً ســـبک وزن تر بوده و دیواره های نازک تری دارند. لوله های درزدار سنگین تر بوده و خشــــک ترند. آنها ثبات بهتری دارند و معمولاً صاف تر و محکم تر می باشند. ضخامت این لوله ها از 0.4 میلیمتر تا 1.5 میلیمتر می باشد.

# نام کالا ضخامت قطر(mm) وزن شاخه (kg) انبار قیمت سبدخرید
1مبلی 6 متری0.7101.02کارخانه ساوهتماس بگیرید
2مبلی 6 متری0.7131.32کارخانه ساوهتماس بگیرید
3مبلی 6 متری0.7161.63کارخانه ساوهتماس بگیرید
4مبلی 6 متری0.7181.83کارخانه ساوهتماس بگیرید
5مبلی 6 متری0.7202.04کارخانه ساوهتماس بگیرید
6مبلی 6 متری0.7222.24کارخانه ساوهتماس بگیرید
7مبلی 6 متری0.7252.55کارخانه ساوهتماس بگیرید
8مبلی 6 متری0.7424.29کارخانه ساوهتماس بگیرید
9مبلی 6 متری0.7454.59کارخانه ساوهتماس بگیرید
10مبلی 6 متری0.8101.16کارخانه ساوهتماس بگیرید
11مبلی 6 متری0.8131.51کارخانه ساوهتماس بگیرید
12مبلی 6 متری0.8161.86کارخانه ساوهتماس بگیرید
13مبلی 6 متری0.8182.1کارخانه ساوهتماس بگیرید
14مبلی 6 متری0.8202.33کارخانه ساوهتماس بگیرید
15مبلی 6 متری0.8222.56کارخانه ساوهتماس بگیرید
16مبلی 6 متری0.8252.92کارخانه ساوهتماس بگیرید
17مبلی 6 متری0.8283.27کارخانه ساوهتماس بگیرید
18مبلی 6 متری0.8354.08کارخانه ساوهتماس بگیرید
19مبلی 6 متری0.8424.9کارخانه ساوهتماس بگیرید
20مبلی 6 متری0.8455.25کارخانه ساوهتماس بگیرید
21مبلی 6 متری0.8485.6کارخانه ساوهتماس بگیرید
22مبلی 6 متری0.8505.84کارخانه ساوهتماس بگیرید
23مبلی 6 متری0.8607کارخانه ساوهتماس بگیرید
24مبلی 6 متری0.9101.31کارخانه ساوهتماس بگیرید
25مبلی 6 متری0.9131.7کارخانه ساوهتماس بگیرید
26مبلی 6 متری0.9151.97کارخانه ساوهتماس بگیرید
27مبلی 6 متری0.9162.1کارخانه ساوهتماس بگیرید
28مبلی 6 متری0.9182.36کارخانه ساوهتماس بگیرید
29مبلی 6 متری0.9202.62کارخانه ساوهتماس بگیرید
30مبلی 6 متری0.9222.89کارخانه ساوهتماس بگیرید
31مبلی 6 متری0.9253.28کارخانه ساوهتماس بگیرید
32مبلی 6 متری0.9283.67کارخانه ساوهتماس بگیرید
33مبلی 6 متری0.9354.59کارخانه ساوهتماس بگیرید
34مبلی 6 متری0.9425.51کارخانه ساوهتماس بگیرید
35مبلی 6 متری0.9455.91کارخانه ساوهتماس بگیرید
36مبلی 6 متری0.9486.3کارخانه ساوهتماس بگیرید
37مبلی 6 متری0.9506.57کارخانه ساوهتماس بگیرید
38مبلی 6 متری0.9607.88کارخانه ساوهتماس بگیرید
39مبلی 6 متری0.9709.19کارخانه ساوهتماس بگیرید
40مبلی 6 متری0.9769.98کارخانه ساوهتماس بگیرید
41مبلی 6 متری1101.46کارخانه ساوهتماس بگیرید
42مبلی 6 متری1121.75کارخانه ساوهتماس بگیرید
43مبلی 6 متری1131.89کارخانه ساوهتماس بگیرید
44مبلی 6 متری1142.04کارخانه ساوهتماس بگیرید
45مبلی 6 متری1152.19کارخانه ساوهتماس بگیرید
46مبلی 6 متری1162.33کارخانه ساوهتماس بگیرید
47مبلی 6 متری1182.62کارخانه ساوهتماس بگیرید
48مبلی 6 متری1202.92کارخانه ساوهتماس بگیرید
49مبلی 6 متری1223.21کارخانه ساوهتماس بگیرید
50مبلی 6 متری1253.65کارخانه ساوهتماس بگیرید
51مبلی 6 متری1284.08کارخانه ساوهتماس بگیرید
52مبلی 6 متری1355.11کارخانه ساوهتماس بگیرید
53مبلی 6 متری1426.13کارخانه ساوهتماس بگیرید
54مبلی 6 متری1456.57کارخانه ساوهتماس بگیرید
55مبلی 6 متری1487کارخانه ساوهتماس بگیرید
56مبلی 6 متری1507.3کارخانه ساوهتماس بگیرید
57مبلی 6 متری1608.76کارخانه ساوهتماس بگیرید
58مبلی 6 متری17010.22کارخانه ساوهتماس بگیرید
59مبلی 6 متری17611.09کارخانه ساوهتماس بگیرید
60مبلی 6 متری1.25101.82کارخانه ساوهتماس بگیرید
61مبلی 6 متری1.25122.19کارخانه ساوهتماس بگیرید
62مبلی 6 متری1.25132.37کارخانه ساوهتماس بگیرید
63مبلی 6 متری1.25142.55کارخانه ساوهتماس بگیرید
64مبلی 6 متری1.25152.73کارخانه ساوهتماس بگیرید
65مبلی 6 متری1.25162.92کارخانه ساوهتماس بگیرید
66مبلی 6 متری1.2517.23.13کارخانه ساوهتماس بگیرید
67مبلی 6 متری1.25183.28کارخانه ساوهتماس بگیرید
68مبلی 6 متری1.25203.65کارخانه ساوهتماس بگیرید
69مبلی 6 متری1.25224.01کارخانه ساوهتماس بگیرید
70مبلی 6 متری1.25254.56کارخانه ساوهتماس بگیرید
71مبلی 6 متری1.25285.11کارخانه ساوهتماس بگیرید
72مبلی 6 متری1.25356.38کارخانه ساوهتماس بگیرید
73مبلی 6 متری1.25427.66کارخانه ساوهتماس بگیرید
74مبلی 6 متری1.25458.21کارخانه ساوهتماس بگیرید
75مبلی 6 متری1.25488.76کارخانه ساوهتماس بگیرید
76مبلی 6 متری1.25509.12کارخانه ساوهتماس بگیرید
77مبلی 6 متری1.256010.95کارخانه ساوهتماس بگیرید
78مبلی 6 متری1.257012.77کارخانه ساوهتماس بگیرید
79مبلی 6 متری1.5102.19کارخانه ساوهتماس بگیرید
80مبلی 6 متری1.5122.62کارخانه ساوهتماس بگیرید
81مبلی 6 متری1.5132.84کارخانه ساوهتماس بگیرید
82مبلی 6 متری1.5143.06کارخانه ساوهتماس بگیرید
83مبلی 6 متری1.5153.28کارخانه ساوهتماس بگیرید
84مبلی 6 متری1.5163.5کارخانه ساوهتماس بگیرید
85مبلی 6 متری1.517.23.76کارخانه ساوهتماس بگیرید
86مبلی 6 متری1.5183.94کارخانه ساوهتماس بگیرید
87مبلی 6 متری1.5204.38کارخانه ساوهتماس بگیرید
88مبلی 6 متری1.5224.81کارخانه ساوهتماس بگیرید
89مبلی 6 متری1.5255.47کارخانه ساوهتماس بگیرید
90مبلی 6 متری1.5286.13کارخانه ساوهتماس بگیرید
91مبلی 6 متری1.5357.66کارخانه ساوهتماس بگیرید
92مبلی 6 متری1.5429.19کارخانه ساوهتماس بگیرید
93مبلی 6 متری1.5459.85کارخانه ساوهتماس بگیرید
94مبلی 6 متری1.54810.51کارخانه ساوهتماس بگیرید
95مبلی 6 متری1.55010.95کارخانه ساوهتماس بگیرید
96مبلی 6 متری1.56013.14کارخانه ساوهتماس بگیرید
97مبلی 6 متری1.57015.33کارخانه ساوهتماس بگیرید
98مبلی 6 متری1.57616.64کارخانه ساوهتماس بگیرید
99مبلی 6 متری1.58017.52کارخانه ساوهتماس بگیرید
100مبلی 6 متری1.59019.71کارخانه ساوهتماس بگیرید
101مبلی 6 متری1.8143.67کارخانه ساوهتماس بگیرید
102مبلی 6 متری1.8164.2کارخانه ساوهتماس بگیرید
103مبلی 6 متری1.817.24.52کارخانه ساوهتماس بگیرید
104مبلی 6 متری1.8184.73کارخانه ساوهتماس بگیرید
105مبلی 6 متری1.8205.25کارخانه ساوهتماس بگیرید
106مبلی 6 متری1.8225.78کارخانه ساوهتماس بگیرید
107مبلی 6 متری1.8256.57کارخانه ساوهتماس بگیرید
108مبلی 6 متری1.84511.83کارخانه ساوهتماس بگیرید
109مبلی 6 متری1.84812.61کارخانه ساوهتماس بگیرید
110مبلی 6 متری1.85013.14کارخانه ساوهتماس بگیرید
111مبلی 6 متری1.86015.77کارخانه ساوهتماس بگیرید
112مبلی 6 متری1.87619.97کارخانه ساوهتماس بگیرید
113مبلی 6 متری2123.5کارخانه ساوهتماس بگیرید
114مبلی 6 متری2133.79کارخانه ساوهتماس بگیرید
115مبلی 6 متری2144.08کارخانه ساوهتماس بگیرید
116مبلی 6 متری2154.38کارخانه ساوهتماس بگیرید
117مبلی 6 متری2164.67کارخانه ساوهتماس بگیرید
118مبلی 6 متری217.25.02کارخانه ساوهتماس بگیرید
119مبلی 6 متری2185.25کارخانه ساوهتماس بگیرید
120مبلی 6 متری2205.84کارخانه ساوهتماس بگیرید
121مبلی 6 متری2226.42کارخانه ساوهتماس بگیرید
122مبلی 6 متری2257.3کارخانه ساوهتماس بگیرید
123مبلی 6 متری2288.17کارخانه ساوهتماس بگیرید
124مبلی 6 متری2308.76کارخانه ساوهتماس بگیرید
125مبلی 6 متری23510.22کارخانه ساوهتماس بگیرید
126مبلی 6 متری24212.26کارخانه ساوهتماس بگیرید
127مبلی 6 متری24513.14کارخانه ساوهتماس بگیرید
128مبلی 6 متری24814.02کارخانه ساوهتماس بگیرید
129مبلی 6 متری25014.6کارخانه ساوهتماس بگیرید
130مبلی 6 متری26017.52کارخانه ساوهتماس بگیرید
131مبلی 6 متری27020.44کارخانه ساوهتماس بگیرید
132مبلی 6 متری27622.19کارخانه ساوهتماس بگیرید
133مبلی 6 متری2.5259.12کارخانه ساوهتماس بگیرید
134مبلی 6 متری240*20-کارخانه ساوهتماس بگیرید