لیست قیمت لوله سیاه

لوله سیاه از ورق سیاه که محصول نورد گرم می باشد تولید می شود. نام دیگر آن صنعتی، سنگین و یا درز دار نیز می باشد. لوله سیاه درزدار به صورت متداول از ضخامت های ۲ میلی به بالا در بازار یافت می شود از جمله تست هایی که روی این قبیل محصولات صورت می‌گیرد می‌توان به تست فشار، کشش، پیچش و خمش اشاره نمود. از جمله مراحل غلتک کاری لوله می توان به غلتک شکل دهنده، غلتک گرد کننده و غلتک مرحله نهایی که دو طرف ورق را به هم می رساند که توسط روش های مختلف جوش به یکدیگر متصل می شوند از انواع لوله های درز دار می توان به لوله درز دار با پرتو لیزری و لوله درز دار مارپیچ اشاره کرد.

# نام کالا ضخامت قطر وزن شاخه (kg) انبار قیمت سبدخرید
1لوله سیاه 6 متری21 1/4"9.344کارخانه ساوهتماس بگیرید
2لوله سیاه 6 متری21"7.3کارخانه ساوهتماس بگیرید
3لوله سیاه 6 متری21/2"4.38کارخانه ساوهتماس بگیرید
4لوله سیاه 6 متری21 1/2"11.68کارخانه ساوهتماس بگیرید
5لوله سیاه 6 متری22 1/2"18.98کارخانه ساوهتماس بگیرید
6لوله سیاه 6 متری23 1/2"26.28کارخانه ساوهتماس بگیرید
7لوله سیاه 6 متری22"14.6کارخانه ساوهتماس بگیرید
8لوله سیاه 6 متری23"23.36کارخانه ساوهتماس بگیرید
9لوله سیاه 6 متری23/4"5.84کارخانه ساوهتماس بگیرید
10لوله سیاه 6 متری24"29.2کارخانه ساوهتماس بگیرید
11لوله سیاه 6 متری2.51 1/4"11.68کارخانه ساوهتماس بگیرید
12لوله سیاه 6 متری2.51"9.125کارخانه ساوهتماس بگیرید
13لوله سیاه 6 متری2.51/2"5.475کارخانه ساوهتماس بگیرید
14لوله سیاه 6 متری2.51 1/2"14.6کارخانه ساوهتماس بگیرید
15لوله سیاه 6 متری2.52 1/2"23.72کارخانه ساوهتماس بگیرید
16لوله سیاه 6 متری2.53 1/2"32.85کارخانه ساوهتماس بگیرید
17لوله سیاه 6 متری2.52"18.25کارخانه ساوهتماس بگیرید
18لوله سیاه 6 متری2.53"29.2کارخانه ساوهتماس بگیرید
19لوله سیاه 6 متری2.53/4"7.3کارخانه ساوهتماس بگیرید
20لوله سیاه 6 متری2.54"36.5کارخانه ساوهتماس بگیرید
21لوله سیاه 6 متری31 1/4"14.02کارخانه ساوهتماس بگیرید
22لوله سیاه 6 متری31"10.95کارخانه ساوهتماس بگیرید
23لوله سیاه 6 متری31/2"6.57کارخانه ساوهتماس بگیرید
24لوله سیاه 6 متری31 1/2"17.52کارخانه ساوهتماس بگیرید
25لوله سیاه 6 متری31/2 2"28.47کارخانه ساوهتماس بگیرید
26لوله سیاه 6 متری33 1/2"39.42کارخانه ساوهتماس بگیرید
27لوله سیاه 6 متری32"21.9کارخانه ساوهتماس بگیرید
28لوله سیاه 6 متری33"35.04کارخانه ساوهتماس بگیرید
29لوله سیاه 6 متری33/4"8.76کارخانه ساوهتماس بگیرید
30لوله سیاه 6 متری34"43.8کارخانه ساوهتماس بگیرید
31لوله سیاه 6 متری41 1/4"18.69کارخانه ساوهتماس بگیرید
32لوله سیاه 6 متری41"14.6کارخانه ساوهتماس بگیرید
33لوله سیاه 6 متری41/2"8.76کارخانه ساوهتماس بگیرید
34لوله سیاه 6 متری41 1/2"23.36کارخانه ساوهتماس بگیرید
35لوله سیاه 6 متری42 1/2"37.96کارخانه ساوهتماس بگیرید
36لوله سیاه 6 متری43 1/2"52.56کارخانه ساوهتماس بگیرید
37لوله سیاه 6 متری42"29.2کارخانه ساوهتماس بگیرید
38لوله سیاه 6 متری43"46.72کارخانه ساوهتماس بگیرید
39لوله سیاه 6 متری43/4"11.68کارخانه ساوهتماس بگیرید
40لوله سیاه 6 متری44"58.4کارخانه ساوهتماس بگیرید
41لوله سیاه 6 متری51 1/4"23.36کارخانه ساوهتماس بگیرید
42لوله سیاه 6 متری51"18.25کارخانه ساوهتماس بگیرید
43لوله سیاه 6 متری51/2"10.95کارخانه ساوهتماس بگیرید
44لوله سیاه 6 متری51 1/2"29.2کارخانه ساوهتماس بگیرید
45لوله سیاه 6 متری52 1/2"47.45کارخانه ساوهتماس بگیرید
46لوله سیاه 6 متری53 1/2"65.7کارخانه ساوهتماس بگیرید
47لوله سیاه 6 متری52"36.5کارخانه ساوهتماس بگیرید
48لوله سیاه 6 متری53"58.4کارخانه ساوهتماس بگیرید
49لوله سیاه 6 متری53/4"14.6کارخانه ساوهتماس بگیرید
50لوله سیاه 6 متری54"73کارخانه ساوهتماس بگیرید
51لوله سیاه 6 متری61 1/4"23.03کارخانه ساوهتماس بگیرید
52لوله سیاه 6 متری61"21.9کارخانه ساوهتماس بگیرید
53لوله سیاه 6 متری61/2"13.14کارخانه ساوهتماس بگیرید
54لوله سیاه 6 متری61 1/2"35.04کارخانه ساوهتماس بگیرید
55لوله سیاه 6 متری62 1/2"56.94کارخانه ساوهتماس بگیرید
56لوله سیاه 6 متری63 1/2"79.84کارخانه ساوهتماس بگیرید
57لوله سیاه 6 متری62"43.8کارخانه ساوهتماس بگیرید
58لوله سیاه 6 متری63"70.08کارخانه ساوهتماس بگیرید
59لوله سیاه 6 متری63/4"17.52کارخانه ساوهتماس بگیرید
60لوله سیاه 6 متری64"87.6کارخانه ساوهتماس بگیرید